Najdi mysterku a získej MAAPPU - podmínky soutěže

Podmínky soutěže

1. Soutěž Najdi mysterku a získej MAAPPU (dále jen „soutěž“) pořádá společnost KOMIX s.r.o. se sídlem: Drtinova 467/2a, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 47117087 (dále jen „KOMIX“). Soutěže se může zúčastnit kdokoliv kdo na adrese Najdi mysterku a získej MAAPPU. – KOMIX, vyplní soutěžní formulář, zadá kód, vyplní své jméno, e-mail, odsouhlasí znění zpracování osobních údajů a příjme podmínky soutěže. Soutěžící bere odpovědnost za správnost kontaktních údajů, které uvede do soutěžního formuláře.

  2. Vyplněné soutěžní formuláře mohou soutěžící odesílat každý pracovní den od 16.5.2022 do 31.5.2022.
  3. Jména výherců pro každý pracovní den, budou uveřejněny na webových stránkách Najdi mysterku a získej MAAPPU. – KOMIX. Výherci budou společností KOMIX kontaktováni na kontaktní údaje, které ve formuláři vyplnili.
  4. KOMIX má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími dle instrukcí z každého pracovního dne.
  5. Osoby, které nesplní podmínky účasti v soutěži, nebo které budou jednat v rozporu s podmínkami, nebudou do soutěže zařazeny nebo budou ze soutěže vyřazeny.
  6. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit finančně.
  7. Soutěžící účastí v soutěži souhlasí dále se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů soutěžícího (dále jen „údaje“) do databáze společnosti KOMIX jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.
  8. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7. KOMIX je oprávněna kdykoliv změnit tyto podmínky, skladbu cen nebo jejich hodnotu, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to zveřejněním změny na Najdi mysterku a získej MAAPPU. – KOMIX